POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. Općenito
1.1 Zaštita vaših osobnih podataka iznimno nam je bitna. Probleme vezane uz privatnost shvaćamo vrlo ozbiljno te smo potpuno posvećeni osiguranju zaštite vaših osobnih podataka.

Za zaštitu Vaših osobnih podataka odgovoran je Odvjetnički ured Sanja Tafra, Gundulićeva 23, Zagreb, OIB: 48164417988, ( dalje; Ured ) kao voditelj obrade osobnih podataka.

1.2 Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 ) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( „Narodne novine“ br. 42/2018 ).
1.3 Ured posebno želi istaknuti da smo kao odvjetnici, sukladno članku 13. Zakona o odvjetništvu i člancima 26-34 Kodeksa odvjetničke etike, dužni čuvati kao odvjetničku tajnu, sve ono što ste nam kao stranka povjerili ili smo na drugi način u zastupanju Vas kao stranke saznali. Odvjetničku tajnu dužne su čuvati i druge osobe koje rade ili su radile u odvjetničkom uredu.

2. Sigurnost
U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje mjere Vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

3. Kategorije osobnih podataka i svrha obrade
3.1 Kategorija stranka – Ured obrađuje sljedeće osobne podatke:

– identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici, preslika osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta kada je to zakonom određeno radi ispunjenja zakonskih obveza, odnosno kada za postoji legitimni interes ta takvu obradu ili privola ispitanika za takvu obradu;

– kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj )
– bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke, broj računa;

– Ukoliko nam, kao stranka prenosite osobne podatke treće osobe koji su nam prijeko potrebni radi pružanja odvjetničke usluge, dužni ste se pobrinuti da za prijenos imate valjanu osnovu, a po potrebi i da nam dostavite dokaz da ste treću osobu uputili na ovu Politiku zaštite osobnih podataka s ciljem informiranja iste o tome kako obrađujemo njene podatke.

– posebna kategorija osobnih podataka isključivo ako je prikupljanje takvih podataka nužno radi pružanja odvjetničkih usluga, a koji mogu sadržavati podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji

Svrha obrade:
a) odvjetničke usluge: Ured Vaše osobne podatke obrađuje može obrađivati temeljem Zakona o odvjetništvu- izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Dakle, obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni radi pružanja pravnih savjeta, sastavljanja isprava (ugovora, oporuka, izjava i sl.), zastupanja pred sudom i drugim nadležnim institucijama, kao i u izvansudskom zastupanju, a sve u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.
Opisana obrada osobnih podataka zakonita je i sukladna članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Potpisom ugovora o zastupanju ili punomoći potvrđujete da ste upoznati i da ste suglasi s ovom Politikom privatnosti.

b) Ispunjenje pravnih obveza
Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili i naše pravne obveze kao voditelja obrade. Ured je u određenim slučajevima obvezan obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza. Ovakova obrada može uslijediti iz prisilnih pravnih propisa npr. poreznih, trgovačkih, sprečavanja pranja novca, kaznenih odredbi i slično, dakle, uslijed državnog nadzora i kontrole te zakonske dužnosti dostavljanja podataka.
Opisana obrada osobnih podataka zakonita je I sukladna članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

3.2 Kategorija ispitanik – zahtjev za ostvarivanjem prava:
– e-mail adresa, ime, prezime, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj )
– po potrebi preslika identifikacijskog dokumenta (isključivo kada je to propisano prisilnim zakonskim odredbama )
Svrha obrade osobnih podataka: legitimni interes – odgovor na Vaš zahtjev

3.3 Kategorija poslovni partner:
– poslovni partneri fizičke osobe – identifikacijski podaci: ime i prezime, OIB, i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.
– kontakt osoba poslovnog partnera – identifikacijski podaci: ime i prezime, kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel, podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel. i sl.)

Svrha obrade osobnih podataka: osobni podaci se obrađuju u svrhe ostvarivanja prava i obveza iz ugovora koji su sklopljeni s poslovnim partnerima i/ili međusobnih suradnji poslovnih partnera po drugim osnovama. Određeni se osobni podaci mogu obrađivati i ako je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade. Osobni podaci mogu se obrađivati i za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade npr.: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.

4. Dostava osobnih podataka
Vi niste u obvezi dostaviti nam Vaše osobne podatke. Međutim, dostava osobnih podataka je nužna radi izvršenja naših odvjetničkih usluga odnosno ugovora stoga moramo upozoriti da bez dostave osobnih podataka ( ovisno o svakom pojedinačnom slučaju) nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam cjelovitu uslugu pravnog savjetovanja i zastupanja.

5. Izvori
Vaše osobne podatke prikupljamo, uz one koje ste nam dostavili osobno, ukoliko za time postoji potreba, isključivo radi zaštite Vaših prava i pravnih interesa kao naše stranke, i od nadležnih državnih institucija te trećih osoba.
Podatke o osobama koje nisu naša stranka, a obrada tih podataka nužna je radi zaštite Vaših prava, prikupljamo temeljem vaših informacija, koje onda možemo na temelju zakonskih ovlasti, sadržanih u posebnim zakonima provjeravati odnosno do kojih možemo doći temeljem uvida u javno objavljene registre.

6. Primatelji
Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi radnici Ureda zaduženi za računovodstvo, otpremu pošte i administraciju.
Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati vanjski primatelji samo ukoliko je to nužno radi izvršenja naše odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa. Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i vanjski ugovorni suradnici Odvjetničkog ureda, s kojima Ured ima sklopljene ugovore.

Vanjski Primatelji mogu biti:
– nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.)
– pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga voditelju obrade;
– pružatelji usluga IT podrške voditelju obrade;
– povezane osobe voditelja obrade;
– banke, kreditne i financijske institucije i slično;
– javni bilježnici; protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka;
– vještaci, sudski tumači i prevoditelji;
– treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika;
– ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja legitimnog interesa.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite istih. U svakom trenutku od Ureda možete dobiti informaciju prenose li se izvan RH Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

8. Rok pohrane
a) Osobne podatke iz točke 3. 1 dužni smo, sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o odvjetništvu, čuvati deset godina od pravomoćnog okončanja postupka. Međutim, ukoliko je u tijeku postupak ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj presudi, postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, zaštita Vaših prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i/ili Europskim sudom za ljudska prava i sl. tada čuvamo Vaše podatke dodatnih deset godina računajući od dana kada su iscrpljena sva pravna sredstva u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.
Izuzetak od navedenoga su isprave (oporuke, ugovori i sl.) koje ste nam povjerili na čuvanje, a koje isprave čuvamo temeljem Vašeg naloga sve dok ih ne preuzmete, odnosno maksimalno 10 godina za ugovore i drugu dokumentaciju osim oporuka.
Oporuke čuvamo do preuzimanja istih od strane ovlaštene osobe.
Uzimajući u obzir specifičnosti odvjetničke službe, kao voditelji obrade možemo u pojedinačnim slučajevima, a ovisno o posebnim okolnostima, radi zaštite legitimnih i pravnih interesa odrediti dulji rok pohrane spisa.
Ukoliko nam prisilni zakonski propisi nalažu duži rok pohrane tada će Vaši podaci biti brisani po proteku dodatnih zakonskih rokova.

b) Osobne podatke iz točke 3.2 i 3.3 čuvamo pet godina, osim u slučaju ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili ukoliko nam prisilni zakonski propis ne određuje dulji rok čuvanja.

9. Web kolačići
Koristimo kolačiće koji su isključivo neophodni za ispravno prikazivanje i rad ove web stranice te putem kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke.

10. Prava koja Vam pripadaju
10.1 Pravo na pristup – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri.
10.2 Pravo na ispravak – ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni ili su nepotpuni.
10.3 Pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli.
Međutim, potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.
10.4 Pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na Vaš zahtjev ćemo Vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na Vaš zahtjev direktno prenijeti drugom voditelju obrade.
10.5 Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:
– ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka
– ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka
– ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva
– ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge
10.6 Pravo na prigovor – u svakom trenutku možete na obradu Vaših osobnih podataka uložiti prigovor sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prigovor dostavljate na dolje navedene kontakt podatke voditelja obrade.
* Prilikom ostvarivanja Vaših prava molimo vodite računa da nam dostavite dokaz temeljem kojeg ćemo na nesumnjiv način moći utvrditi Vaš identitet.

10.7 Osim nama izravno, sa svojim prigovorom, možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

10.8 Mi ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva.
Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tome slučaju izvijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.
Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo Vas izvijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku, te mogućnosti podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

Download: obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava

11. Automatizirana obrada uključujući profiliranje
Prilikom pružanja naših odvjetničkih usluga je automatizirana obrada i profiliranje u smislu članka 22. Opće uredbe o zaštiti podatka isključena.

12. Za ostvarenje Vaših prava i svih dodatnih pitanja molimo kontaktirati nas
Kontakt podaci voditelja obrade:
URED: ODVJETNIK SANJA TAFRA
Adresa: Gundulićeva 23, Zagreb
OIB: 48164417988
Telefon: 01-4854-131
Fax: 01-4854-131
E-mail: sanja.tafra@odvjetnickiured-tafra.hr

Zagreb, 25.05.2018. godine